Chủ YếU Blog Nhìn vào Rừng Pinewood - Phòng trưng bày Cảm hứng Thiết kế Nội thất và Nhà cửa

Nhìn vào Rừng Pinewood - Phòng trưng bày Cảm hứng Thiết kế Nội thất và Nhà cửa

Tử Vi CủA BạN Cho Ngày Mai

Cần một chút cảm hứng thiết kế? Ý tưởng về ngôi nhà tại Pinewood Forest đã có bạn!Rừng Thông nhằm mục đích tạo ra một quê hương bền vững phục vụ, nâng cao và ảnh hưởng cho những người tốt, những người tạo ra và ảnh hưởng đến nền văn hóa của chúng ta. Với vị trí độc đáo của chúng tôi ngay cạnh Pinewood Atlanta Studios, chúng tôi được truyền cảm hứng và thử thách để tạo ra một thị trấn thú vị, vẫy gọi và đáp ứng nhu cầu của các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, người kể chuyện, nghệ sĩ và nhà sản xuất là một phần của hệ sinh thái làm phim. Dựa trên những ý tưởng tuyệt vời nhất trong Chủ nghĩa Đô thị Mới, việc xây dựng địa điểm và nghiên cứu về sự phát triển của con người, chúng tôi đang tạo ra một thị trấn không giống bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi quyết tâm tập hợp tầng lớp sáng tạo, đa dạng về chủng tộc, kinh tế và tôn giáo, xác thực với thời gian và địa điểm này trên thế giới, tốt hơn trong 100 năm, và cuối cùng giúp mọi người phát triển bằng cách tạo ra một mô hình có thể nhân rộng để có cuộc sống tốt hơn.Hãy xem Trang chủ Ý tưởng Rừng Pinewood dưới đây!

Trang chủ Ý tưởng Rừng Pinewood

  • ở đây và tìm hiểu thêm về Rừng Thông ở đây .

Máy Tính Calo