Không bán thông tin cá nhân của tôi

Không bán thông tin cá nhân của tôi

Theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), bạn với tư cách là người tiêu dùng có quyền yêu cầu chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc bên thứ ba nào khác. Chúng tôi không bán